Colegiul National al Liderilor

Art. 31.

(1) Colegiul Naţional al Liderilor este constituit din membrii Biroului Operativ şi liderii organizaţiilor sindicale afiliate.

(2) Competenţele Colegiului Naţional al Liderilor sunt următoarele:

 1. asigură conducerea federaţiei între conferinţe;
 2. transpune, în plan practic, hotărârile Conferinţei Naţionale, propriile sale hotărâri, precum şi propriul său regulament de organizare şi funcţionare;
 3. convoacă Conferinţa Naţională şi stabileşte regulamentul de desfăşurare a acesteia;
 4. propune Conferinţei Naţionale modificări la Statutul federaţiei;
 5. aprobă cu/fără modificări Proiectul de Dezvoltare Instituţională (P.D.I.) al federaţiei, elaborat de Biroul Operativ;
 6. hotărăşte afilierea sau retragerea federaţiei din organizaţii sindicale naţionale sau organizaţii sindicale internaţionale, prin votul a cel puţin 3/4 din numărul membrilor prezenţi;
 7. elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al F.S.L.I.;
 8. aprobă raportul anual de activitate al federaţiei;
 9. elaborează şi aprobă obiectivele federaţiei;
 10. aprobă planurile anuale de activitate propuse de Biroul Operativ;
 11. analizează şi hotărăşte asupra apelurilor, moţiunilor şi propunerilor organizaţiilor sindicale afiliate;
 12. analizează şi hotărăşte asupra cererilor organizaţiilor sindicale de amânare a plăţii cotizaţiei către federaţie pe o perioadă de cel mult 6 luni;
 13. hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora; stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor colective de muncă;
 14. aprobă cererile de afiliere de noi organizaţii;
 15. hotărăşte aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit.b) – d) din Statut;
 16. hotărăşte procedura pe baza căreia se efectuează recensământul membrilor de sindicat şi data până la care acesta este transmis federaţiei;
 17. suspendă sau, după caz, eliberează din funcţie orice membru al Biroului Operativ al F.S.L.I. şi numește un înlocuitor interimar până la Conferinţa Naţională. În acest caz, hotărârea se adoptă cu votul proporțional al cel puţin 3/4 din numărul membrilor prezenţi;
 18. decide eliberarea din funcţie a membrilor de drept ai comisiei de cenzori, cu votul proporțional al cel puţin 3/4 din numărul membrilor prezenţi;
 19. aprobă indexarea cotizației datorată federației de organizațiile sindicale afiliate, în funcție de media anuală a majorărilor salariale acordate salariaților din sistemul de învățământ;
 20. hotărăşte modificarea cuantumului cotizaţiei pe care sindicatele afiliate trebuie să o achite federaţiei, cu votul majorităţii simple, la propunerea Biroului Operativ;
 21. aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
 22. hotărăşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de unităţi economice, sociale şi de cultură, de editare a publicaţiilor, precum și a altor organizații cu personalitate juridică, în condițiile legii;
 23. analizează activitatea departamentelor federaţiei;
 24. aprobă înfiinţarea/desfiinţarea departamentelor federaţiei, la propunerea Biroului Operativ;
 25. hotărăşte asupra înfiinţării unor uniuni teritoriale, în condiţiile legii;
 26. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională.