Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursantului

          Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, având în vedere prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul), are nevoie de acordul dumneavoastră explicit pentru utilizarea următoarelor categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, starea civilă, CNP, studii, funcția ocupată, date de autentificare (pe platforma e-learning a F.S.L.I.), imagine, video, email, telefon, semnătură (olografă, copii electronice ale semnăturii), copii ale documentelor de stare civilă/studii/profesionale, alte date cuprinse în cartea de identitate, alte date cuprinse în adeverință eliberată de angajatorul cursantului, alte date cuprinse în actele de studii ale persoanei vizate, alte date cuprinse în actele de stare civilă. Datele dumneavoastră sunt colectate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta, nr.32, sector 5, telefon 021.315.16.95, fax. 021.312.58.37, e-mail fsli@fsli.mentenantapc.ro, reprezentată legal prin președinte – dl. Simion Severel HANCESCU. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopul derulării programului de formare continuă „Lectia in online”, organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Temeiurile pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră, pentru scopul menționat mai sus, sunt:

a) consimțământul dumneavoastră;

b) contractul de formare;

c) obligatia legala

d) interesul legitim al operatorului (adresa de email și numărul de telefon sunt colectate în interesul legitim al operatorului de a derula programul de formare).Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate sunt: Ministerul Educației, instituții/autorități cu atribuții de control în domeniu, împuterniciți ai operatorului.

          Datele personale vor fi păstrate pe toată durata derulării programului de formare continuă, precum și ulterior, în conformitate cu prevederile legale privitoare la regimul actelor de studii, respectiv la organizarea arhivelor.

           Vă informăm că, în calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi: – dreptul de acces – dreptul de a primi informaţii privind activitățile de prelucrare a datelor personale;-dreptul de rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte sau dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete;-  dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;- dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; -dreptul de opoziţie – dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. – dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, în anumite condiţii, datele personale pe care le-ati furnizat, într-un format structurat și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator; -dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;-dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.