Cornelia Popa-Stavri

Principalele atribuții ale Secretarului General sunt:

a)  asigură informarea operativă a organizațiilor afiliate și informează, după caz, preşedintele federaţiei, Biroul Operativ şi/sau Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. despre problemele sesizate de către organizaţiile sindicale afiliate;

b)  organizează lucrările Conferinţei Naţionale, precum și şedinţele Biroului Operativ şi ale Colegiului Naţional al Liderilor, urmărind şi asigurând întocmirea documentelor, a materialelor necesare, precum şi a proceselor – verbale, a hotărârilor adoptate, dar şi comunicarea acestora în teritoriu;

c)  coordonează echipele de experți, în vederea elaborării propunerilor la proiectele de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ care vizează drepturile și interesele membrilor de sindicat din sistemul de învățământ;

d) răspunde de organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest și a celorlalte forme de luptă sindicală, a căror organizare a fost decisă de organele de conducere ale federației;

e) supraveghează modul de îndeplinire, de către organizațiile membre, a obligațiilor  financiare care le revin  față de federație;

 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Operativ, de Colegiul Naţional al Liderilor, precum şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei.